Menu Close

Stručni diplomski studij Energetika

Stručni  diplomski studij

Polje studija: Tehničke znanosti

Stručni naziv nakon završenog studija: magistar/ica inženjer/ka strojarstva (mag. ing. mech.)

Duljina trajanja studijskog programa: 4 semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova: 120

Načini studiranja: redoviti / izvanredni studij

Ishodi učenja studijskog programa:

Završetkom Stručnog diplomskog studija Energetika studenti će moći:

1.       opisati i analizirati pretvorbe energije u termoenergetskim postrojenjima za proizvodnju električne i toplinske energije

2.       definirati tehnička rješenja, odabrati opremu i uređaje u energetskim sustavima

3.       izvršiti proračune pojedinih komponenti energetskih sustava

4.       odabrati odgovarajuće materijale za izradu komponenti u pojedinim energetskim sustavima

5.       primijeniti mjerne metode za mjerenje struje, napona, snage, radne i jalove energije, protoka i razine tekućine, temperature, tlaka, vlažnosti, sastava dimnih plinova i toplinske energije

6.       biti svjesni strateške važnosti energije za svaku državu, važnosti primjene obnovljivih izvora energije te primjene tehnologija i uređaja kojima se postiže ušteda energije

7.       kritički prosuđivati utjecaj energetskih sustava na okoliš te primijeniti odgovarajuće postupke za smanjenje utjecaja na okoliš

8.       prezentirati rezultate ispitivanja i proračuna stručnoj ili široj javnosti

9.       prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja kao načina praćenja najnovijih dostignuća u području struke 

10.     služiti se stručnom literaturom iz područja energetike

Studenti nakon stjecanja akademskog zvanja (mag. ing. mech.) mogu raditi kao:

 • inženjeri u energetskim pogonima (toplanama, termoelektranama), industrijskim energanama (rafinerijama, šećeranama, mljekarama, pivovarama, uljarama i dr.), u javnim poduzećima (vodoopskrba, transport, distribucija plina i nafte i dr.)
 • projektanti termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
 • izvođači radova termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
 • nadzorni organi pri izvođenju termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
 • konzultanti za pružanje usluga (državnim institucijama, međunarodnim partnerima i privrednim subjektima, bankama, osiguravajućim društvima i dr.),
 • koordinatori energetskih programa i projekata te programa zaštite okoliša državnih ili nevladinih organizacija i institucija,
 • inženjeri u poduzećima za proizvodnju, ispitivanje, trgovinu, i servis energetske opreme,
 • auditori za procjenu mogućih ušteda energije (energetsko certificiranje zgrada i velikih poduzeća)
 • stručne osobe u inspekcijskim i drugim državnim i lokalnim službama za energetiku,
 • konzultanti na poslovima energetske revizije,
 • energetski savjetnici u bankama, osiguravajućim društvima i sl.
 • inženjeri održavanja i tehničke dijagnostike energetskih sustava

Stručni specijalist inženjer strojarstva može biti i ovlašteni inženjer strojarstva uz ispunjenje ostalih uvjeta propisanih zakonom.

Skip to content