Menu Close

Studentski pravobranitelj

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor, a zastupa sve studente Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Studentski pravobranitelj ne predstavlja studente pred drugim tijelima državne uprave, niti u bilo kojem smislu ima ovlast zastupati studente izvan visokog učilišta.

Zadaci studentskog pravobranitelja su:

  • informira studente o njihovim pravima te kako ih štititi
  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.

Rad studentskog pravobranitelja temelji se na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti. Pritom se velika pažnja polaže u zaštitu privatnosti studenta kako bi se osiguralo da nitko ne doživljava nikakve neugodnosti zato što se obratio studentskom pravobranitelju.

 

Imenovana studentska pravobraniteljica: Patricija Grubišić

e-mail: pgrubisic@unisb.hr

Konzultacije: prema dogovoru na e-mail

Skip to content